กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางด้านลักษณะเหนียวนุ่มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy