วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) และวารสารฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)  ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม https://tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/index  และ submit ในระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  JFT.SiamU@gmail.com  หรือโทร 081-810-5253