[1]
อัศวราชันย์ ฤ. 2015. การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing). Journal of Food Technology, Siam University. 7, 1 (Aug. 2015), 11–22.