[1]
รอนไพริน ช. and เทนคาเนาว์ เ. 2015. อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era. Journal of Food Technology, Siam University. 2, 1 (Aug. 2015), 11–17.