[1]
มหัทธนทวี ก. 2015. ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)). Journal of Food Technology, Siam University. 5, 1 (Aug. 2015), 13–17.