[1]
จินดาพรรณ ร. 2015. ฟองในอาหาร (Food Foams). Journal of Food Technology, Siam University. 1, 1 (Aug. 2015), 12–16.