(1)
รอนไพริน ช.; เทนคาเนาว์ เ. อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era. JFTSU 2015, 2, 11-17.