(1)
ไทพาณิชย์ ส. กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง. JFTSU 2015, 7, 31-39.