(1)
บุญคง จ.; ราชชมภู น. การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย. JFTSU 2015, 5, 26-35.