(1)
มหัทธนทวี ก.; จันทรศรี ค.; สว่างภพ ด. ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว. JFTSU 2015, 8, 35-46.