(1)
จินดาพรรณ ณ. องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง. JFTSU 2015, 3, 14-21.