(1)
จินดาพรรณ ร. ฟองในอาหาร (Food Foams). JFTSU 2015, 1, 12-16.