น้อยด้วง ป., ตะเภาทอง ณ., & มาสิลีรังสี เ. (2015). การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส. Journal of Food Technology, Siam University, 10(1), 9–18. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38319