สุมินทิลี่ ว., บรรจงสินศิริ ป., ไพรบูรณ์ จ., & คล้ายประดิษฐ์ ว. (2015). กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii). Journal of Food Technology, Siam University, 9(1), 63–75. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329