อัศวราชันย์ ฤ. (2015). การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing). Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), 11–22. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347