รอนไพริน ช., & เทนคาเนาว์ เ. (2015). อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era. Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), 11–17. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348