ไทพาณิชย์ ส. (2015). กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง. Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), 31–39. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361