ศิลาลาย ณ., & รูส ย. (2015). บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), 51–61. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381