น้อยด้วง ป., & แก่นแก้ว ส. (2015). การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง. Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), 42–49. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399