บุญคง จ., & ราชชมภู น. (2015). การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย. Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 26–35. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38403