น้อยด้วง ป., & โพธิ์ชัย พ. (2015). การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง. Journal of Food Technology, Siam University, 6(1), 35–43. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408