น้อยด้วง ป., & วงศ์วรรณ ร. (2015). การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว. Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 36–46. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410