ไทพาณิชย์ ส., & แย้มอาษา ธ. (2015). คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa sapientum Linn. Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 54–63. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423