มหัทธนทวี ก., จันทรศรี ค., & สว่างภพ ด. (2015). ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว. Journal of Food Technology, Siam University, 8(1), 35–46. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434