จินดาพรรณ ณ. (2015). องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง. Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), 14–21. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439