น้อยด้วง ป., & วิเลปะนะ เ. (2015). การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), 22–29. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440