รอดมุ้ย อ., & จิตรวโรภาส อ. (2015). การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), 37–43. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442