จินดาพรรณ ร. (2015). ฟองในอาหาร (Food Foams). Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), 12–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464