น้อยด้วง ป., & คล้ายจันทร์ ป. (2015). การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม. Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), 24–30. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468