อัศวราชันย์ ฤ. การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing). Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 11–22, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347. Acesso em: 24 may. 2024.