รอนไพริน ช.; เทนคาเนาว์ เ. อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 11–17, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348. Acesso em: 3 mar. 2024.