ไทพาณิชย์ ส. กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 31–39, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361. Acesso em: 22 feb. 2024.