มหัทธนทวี ก. ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)). Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 13–17, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385. Acesso em: 22 feb. 2024.