บุญคง จ.; ราชชมภู น. การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 26–35, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38403. Acesso em: 3 mar. 2024.