น้อยด้วง ป.; วงศ์วรรณ ร. การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 36–46, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410. Acesso em: 3 mar. 2024.