ไทพาณิชย์ ส.; แย้มอาษา ธ. คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa sapientum Linn. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 54–63, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423. Acesso em: 3 mar. 2024.