มหัทธนทวี ก.; จันทรศรี ค.; สว่างภพ ด. ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 35–46, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434. Acesso em: 3 mar. 2024.