จินดาพรรณ ณ. องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 14–21, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439. Acesso em: 3 mar. 2024.