น้อยด้วง ป.; วิเลปะนะ เ. การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 22–29, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440. Acesso em: 22 feb. 2024.