จินดาพรรณ ร. ฟองในอาหาร (Food Foams). Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 12–16, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464. Acesso em: 3 mar. 2024.