น้อยด้วง ปิยนุสร์, ตะเภาทอง ณัฐพร, and มาสิลีรังสี เกศรินทร์. 2015. “การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส”. Journal of Food Technology, Siam University 10 (1):9-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38319.