สุมินทิลี่ วสันต์, บรรจงสินศิริ ปนิดา, ไพรบูรณ์ จันทนา, and คล้ายประดิษฐ์ วรรณวิมล. 2015. “กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum Oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria Changii)”. Journal of Food Technology, Siam University 9 (1):63-75. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329.