อัศวราชันย์ ฤทธิชัย. 2015. “การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing)”. Journal of Food Technology, Siam University 7 (1):11-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347.