รอนไพริน ชาลินี, and เทนคาเนาว์ เทวิน. 2015. “อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era”. Journal of Food Technology, Siam University 2 (1):11-17. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348.