ไทพาณิชย์ สมฤดี. 2015. “กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง”. Journal of Food Technology, Siam University 7 (1):31-39. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361.