ศิลาลาย ณัฏฐิกา, and รูส ยูรียา. 2015. “บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง”. Journal of Food Technology, Siam University 7 (1):51-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381.