มหัทธนทวี กาญจนา. 2015. “ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O))”. Journal of Food Technology, Siam University 5 (1):13-17. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385.