น้อยด้วง ปิยนุสร์, and แก่นแก้ว สุภาสินี. 2015. “การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง”. Journal of Food Technology, Siam University 4 (1):42-49. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399.