น้อยด้วง ปิยนุสร์, and โพธิ์ชัย พัชรี. 2015. “การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง”. Journal of Food Technology, Siam University 6 (1):35-43. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408.