น้อยด้วง ปิยนุสร์, and วงศ์วรรณ ระวิวรรณ. 2015. “การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว”. Journal of Food Technology, Siam University 5 (1):36-46. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410.